poster maly

betlehemkostol   Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán. Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému, za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Počujte, jak na nebesiach anjeli spievajú, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.