Na základe usmernenia Konferencie biskupov Slovenska sú sv. omše povolené pre 50% kapacity miest určených na sedenie. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na nedeľných bohoslužbách. Ľuďom vo vyššom veku a zdravotne znevýhodneným sa odporúča, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb cez média.
V týchto obmedzených podmienkach si môžeme znovu uvedomiť, že naša viera sa nemeria podľa účasti na bohoslužbách, ale podľa tajomstva kríža, v ktorom je prítomný ten istý Kristus ako v Eucharistii. My sme tí, ktorí sa máme lámať, dávať a obetovať pre Cirkev. Lámať svoje sebectvo, dávať sa a obetovať v miere, ktorú nám predstavuje Ukrižovaný. My sa máme stávať Eucharistickým Kristom, ktorým sa sýtia všetci, ktorí potrebujú Božiu lásku. Otázka nie je či môžem ísť do kostola, ale či zapriem sám seba a vezmem svoj kríž a nasledujem Krista. Kristus, prítomný v mojom každodennom kríži, je ten istý ako v Eucharistii. Ale verím tomu?