dubie kostol

 

Pondelok 2.10.2017

Deň pokánia a vysluhovanie
sviatosti zmierenia

Utorok 3.10.2017

Hodina Milosrdenstva o 15:00

Štvrtok 5.10.2017

Adorácia od 15:00 (Hodina
Milosrdenstva) do 18:00.

Piatok 6.10.2017

Krížová cesta o 18:30.

Sobota 7.102.17

Fatimská sobota o 10:00.

Slávenie titulu kostola o 10:30.

 kostolSTUL Program duchovnej obnovy pred odpustovou slávnosťou
Najsvätejšieho mena Panny Márie 

Streda
6.9. 2017  

Hodina Milosrdenstva o 15.00 hod.
Štvrtok
7.9.2017

Celodenná adorácia od 8.00 hod. do 18:15
a vysluhovanie sviatosti zmierenia po sv. omši

Piatok
8.9.2017

Pobožnosť krížovej cesty o 19:00

Sobota
9.9.2017
Fatimská sobota o 9:45
Výročie posviacky kostola o 10:30
Nedeľa
10.9.2017
Slávenie patrocínia kostola o 10:30

KVP

kliknutím sa obrázok zväčší

zmrtvych Radujte sa, ó kresťania,
v srdciach Vašich plesajte.
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ
aleluja spievajte.

Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný..." (Lk 1, 49)

Drahí bratia a sestry,

ill11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný..." (Lk 1, 49). Slávenie tohto dňa zaviedol Ján Pavol II. v roku 1992 a po prvý raz sa konalo práve v Lurdoch, 11. februára 1993. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa im venujú – počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali od Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry. Každoročné slávenie tejto spomienky tiež dáva Cirkvi novú duchovnú silu čoraz lepšie uskutočňovať tú podstatnú časť jej misie, ktorou je služba tým najposlednejším – chorým, trpiacim, vylúčeným a odsunutým na okraj spoločnosti (porov. Ján Pavol II., motu proprio Dolentium hominum, 11. februára 1985, 1). Modlitby, slávenia Eucharistie a sviatosti pomazania chorých, spoločenstvo s chorými, bioetické a teologické študijné semináre, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Lurdoch, ponúkajú nový, dôležitý príspevok k tejto službe.